ODAVNO JE GRUVALA I KIDALA KVALITETOM A ONDA JE PREKO NOĆI OSVOJILA SVET! NIJE NI ZNALA DA JE TO HTELA. SVI SE PITAJU KOJA LI JE TAJNA NJENOG USPEHA?

LATENTNO A VEOMA SNAŽNO, SUGESTIVNO I KONSTRUKTIVNO JEZGRO OTVORENE KRITIKE DRUŠTVA PROBUDILO JE I AFIRMISALO REGION NA ŽELJU ZA PREISPITIVANJEM SVIH SOCIOLOŠKIH, DUHOVNIH, TEHNIČKIH NORMI!

Energična, draga i unikatna! Bez da išta kaže, puno će reći stavom, gestovima, stilom koji se opire trendovima. Tihim noblesse duhom koji je prožima i strpljenjem za sve nas koji bi da joj oduzmemo ’samo malo vremena’ a kada vam 100 ljudi oduzme samo malo vremena, shvatate da se nesebično dala svima svesno dajući i ono najdragocenije što svi imamo – vreme.

Nadam se da će mi ovo divno biće oprostiti što je ostatak mojih dugogodišnjih utisaka (a samo dodatno potvrđenih na najavi ovogodišnjih Dana mimoze u Herceg Novom) sročen u tekst protkan stilom kakvim bi i trebalo da se piše o njoj.

U vremena u kojima se preferira umetnost radi monetarizacije, udovoljavanja masi, ili pak kao sredstvo koje mora šokirati anestezirano biće obamrlo usred globalne krize morala, etike i kulture, retko je, skoro i nemoguće sresti autentično, hrabro stvaranje koje proizilazi iz jednako autentične umetnice.

Konstrakta: vizuelno krhka srna, dubokog, bistrog pogleda iz čijeg se plavetnila nazire snaga doslednosti, jačine i posebnosti.

Konstrakta zrači energijom intelekta i nemerljivo retko slobodnim umom.

Biće ostrvo negovano samokritičnošću, dubokim promišljanjem i jakom perceptivnom spoznajom ne samo sveta oko sebe, nego i suštine istog do kog prosečno ljudsko biće ne dopire jer je svoju svest upreglo u amove društvenog posrnuća u dekadentnost koja mu se plasira kao normalnost današnjice podmetnute u njegov lakoveran um kroz sve vrste komunikacionih kanala.

Konstrakta koja višeslojno analizira emotivnu anesteziranost ljudskog bića, zadovoljenog plitkim ali vrlo toksičnim vulgarnim, skoro paradoksalno  sadržajima moralnog posrnuća koje su mediji usadili u povodljve prosečne umove. jer da biste osećali prožimanje sveta, postojanje istog od njegove geneze do jasnog viđenja sadašnjosti te i smera ka kom se kreće morate biti intuitivni, imati kapacitete za apriorne forme logike koje ćete ujediniti sa iskustvenenim spoznajama.

KONSTRAKTA informativno – pevačica, tekstopisac i diplomirani arhitekta.

KONSTRAKTA profesionalno – izuzetno kvalitetna kritičarka savremenog društva, umetnica, analitičarka, buntovnica, borkinja. Ona percepira i kroz krajnje pozitivnu provokativnu formu pevanja i propratnog nastupa profesionalno skreće pažnju na nedovoljni kapacitet ljudskih sposobnosti da promišljaju, shvataju, sude, ali istom merom otvara pitanja o ograničenju ljudskih intelektualnih instrumenata rasuđivanja.

Misteriozna umetnica, vizuelno, čini se, uvek i zauvek zarobljena u iskričavoj poletnoj mladosti iza koje se krije dominantan jasan stav, nikako nametnutog već izvornog autoriteta žene koja je iznoseći svoje stavove, uspela da kroz umetničke performanse kao prateće elemente njenih scenskih nastupa, te kroz pesmu privuče pažnju gotovo čitavog društva. Trgla je čak i ljude indiferentne za svet i dešavanja oko sebe.

Jasno je. Nije bitno šta pokušavate da kažete ljudima, bitan je način na koji im to govorite (u Konstraktinom slučaju, pevate)

Pokrenula je razgovore, masovne rasprave i želju mase da tumači i odgonetne neobičan performans sa još neobičnijom porukom ( navodimo konkretan primer pesme ’In corpore sano’) koja se uskoro pretvorila u pravi, brzo rastući pokret građana i njihovog preispitivanja kvaliteta celokupnog zdravstveng sistema zemlje u kojoj žive. Pesma je prerasla u bunt iskazivan upravo na način kako je i dat na uvid publici – pevanjem, anegdotama, šaljivim, pomalo ciničnim, pozitivnim provokacijama. Lakoća i način preispitivanja ljudi, nisu ni na jedan način umanjili ozbiljnost novootvorenih tema o zdravstvu; šta više emotivnim reagovanjem proizašlim iz ličnih iskustava, celokupna situacija dobija težinu svake izgovorene-otpevane reči. Kada je pokrenuto pitanje postalo opšte zastupljeno u društvu, usvojeno je i od žanrovski nezainteresovane publike, a nešto što je samo naizgled zabava, pokrenulo je ozbiljan poziv na promene i kao odgovor donosioca odluka došlo je i do nekih saniranja propusta u zdravstvenom sistemu. Ima mnogo primera gde je upravo ovom pesmom podizana svest u organizacijama pacijenata, tražena su hitna rešenja, munjevito se šireći društvenim mrežama. Koliko dubok uticaj je ostavila poruka govori nam i primer iz hrvatskog parlamenta: https://www.youtube.com/watch?v=udl6byQWC0U

KONSTRAKTA je uspela u onome u čemu malo ko uspeva – preko noći se rapidno povećao broj njenih pratilaca a samim tim i njena moć da nastavi da utiče na pozitivne promene u društvu.

Pitali su je ’’Da li ste u ovoj meri poznati i traženi u svetu, kao na našim prostorima?’’

 Odgovorila je uz blagi pomirljivi osmeh da nije.

Draga Ana, ako i nisi to je samo zbog činjenice jer te nisu čuli na njihovim jezicima. Ono što ti pružaš publici, mnogo je vrednije od same pesme, zabave, performansa; ti publici predstavljaš duboki analitički presek današnjice, jasno kritikujući sistem, društvo i pojedince. Svaka je pesma kratki osvrt i pozitivno, provokativno pozivanje društva na kolektivno buđenje uspavane svesti.

Ti budiš mase iz letargične obamrlosti rasuđivanja i shvatanja i oplemenjuješ ih svakom svojom novom rečenicom i pesmom.

Naterati kroz jedan artistički žanr  jedno poslušno, adaptivno biće na samosvest i promišljanje, vrednije je od istog tog žanra umetnosti koja postoji radi same sebe.

Hvala ti Ana

Autorka teksta – Danijela Knez

FOR A LONG TIME, SHE HAS BEEN GROUNDING AND RIPPING WITH QUALITY, AND THEN SHE CONQUERED THE WORLD OVERNIGHT! SHE DIDN’T EVEN KNOW THAT SHE WANTED IT. EVERYONE IS WONDERING WHAT IS THE SECRET OF HER SUCCESS?

THE LATENT AND STRONG, SUGGESTIVE, AND CONSTRUCTIVE CORE OF OPEN CRITICISM OF SOCIETY AWAKENED AND AFFIRMED THE REGION’S DESIRE TO REVIEW ALL SOCIOLOGICAL, SPIRITUAL, AND TECHNICAL NORMS!

Wonderful, modest, and unique! She will say much without saying anything with a shies attitude, gestures, or style that resists trends. With the quiet noblesse spirit that permeates her and the patience for all of us who would like to take ‘just a little time’ from her, and when 100 people take just a little time from you, you realize that she selflessly gave herself to everyone, consciously giving the most precious thing we all have – time.

I hope this wonderful being will forgive me that the rest of my long-term impressions (and only additionally confirmed at the announcement of this year’s Mimosa Days in Herceg Novi) have been put into text in the style that should be written about her.
At a time when art is preferred for monetization, mass-pleasing, or as a tool that must shock an anesthetized being amid a global crisis of morals, ethics, and culture, it is rare, almost impossible, to encounter an authentic, brave creation that comes from an equally original female artist.
KONSTRAKTA: a visually fragile doe with a deep, clear gaze from the blue of which the power of consistency, strength, and uniqueness is glimpsed.

The construct radiates the energy of the intellect and an immeasurably rare free mind.

It will be an island nurtured by self-criticism, deep reflection, and a perceptive solid knowledge not only of the world around it but also of its essence, which the average human being does not reach because he has harnessed his consciousness to the ropes of social stumbling into decadence, which is marketed to him as the normality of today planted in his gullible mind through all kinds of communication channels.

A construct that multi-layered analyzes the emotional anesthetization of a human being, satisfied with the shallow but very toxic vulgar, almost paradoxically, content of moral failure that the media instilled in the average mind. Because to feel the permeation of the world, its existence from its genesis to a clear vision of the present and the direction towards which it is moving, you must be intuitive and have capacities for a priori forms of logic that you will unite with experienced cognitions.

KONSTRAKTA informative – singer, songwriter, and graduate architect.

KONSTRAKTA professionally – an exceptionally high-quality critic of contemporary society, artist, analyst, rebel, and fighter. She perceives and, through the highly positive provocative form of singing and accompanying performance, professionally draws attention to the insufficient capacity of human abilities to reflect, understand, and judge. At the same time, she raises questions about the limitation of mortal intellectual instruments of reasoning.

A mysterious woman, visually, it seems, always and forever trapped in a sparkling energetic youth behind which hides an apparent dominant attitude, by no means imposed but the foremost authority of a woman who, expressing her views, managed to, through artistic performances as accompanying elements of her stage performances, and through the song attracts the attention of almost the entire society. She even drew people indifferent to the world and the events around them.

It is clear. It doesn’t matter what you’re trying to tell people. It’s how you say it to them (in Konstraka’s case, singing)

It started conversations, mass discussions, and the desire of the masses to interpret and decipher an impressive performance with an even more unusual message (we cite a concrete example of the song ‘In corpore sano’) which soon turned into a natural, rapidly growing movement of citizens and their questioning of the quality of the country’s entire healthcare system in where they live. The song turned into a rebellion expressed precisely how it was presented to the audience – singing, anecdotes, humorous, somewhat cynical, positive provocations. The ease and way of questioning people did not diminish the seriousness of the newly opened health topics; what’s more, with the emotional reaction resulting from personal experiences, the entire situation gains the weight of every spoken-sung word. When the raised question became generally represented in society, it was also adopted by the genre-uninterested audience, and something that was only apparently fun started a tough call for changes. As a response from decision-makers, there was also some remediation of failures in the health system. There are many examples where this song has raised awareness in patient organizations, and urgent solutions have been sought, spreading like wildfire on social networks. An example from the Croatian parliament tells us how profound an impact the message left.

KONSTRAKTA succeeded in what few succeed in – overnight, the number of its followers rapidly increased, and thus its power to continue influencing positive societal changes.

They asked her, “Are you as well known and sought after in the world as in our area?”

She replied with a slight conciliatory smile that she was not.

Dear Anna, if you haven’t, it’s only because they haven’t heard you in their languages because what you provide to the audience is much more valuable than the song itself, the entertainment, the performance, you present to the audience a deep analytical cross-section of today, clearly criticizing the system, society, and individuals. Each song is a short review and a provocative invitation to the community to collectively awaken the dormant consciousness.

You awaken the masses from their lethargic stupor of reasoning and understanding and ennoble them with your every new sentence and song.

To force an obedient, adaptive being to self-awareness and reflection through an artistic genre is more valuable than the same genre of art that exists for its own sake.

Thank you, Ana

Autor Danijela Knez

Leave a Reply

%d